Union of Proponents of Tradicional Chinese Medicine
UPTCM
Globální zpráva Světové zdravotnické organizace o tradiční a komplementární (doplňkové) medicíně 2019

Globální zpráva Světové zdravotnické organizace o tradiční a komplementární (doplňkové) medicíně 2019


Níže nabízíme překlad úvodního slova ke Globální zprávě Světové zdravotnické organizace (WHO) o tradiční a doplňkové medicíně.

                             

ÚVODNÍ SLOVO

Tradiční a komplementární (doplňková) medicína (T&CM) je důležitým a často podceňovaným zdravotním zdrojem s mnoha aplikacemi, zejména v oblasti prevence a léčbě chronických onemocnění souvisejících se životním stylem, a při uspokojování zdravotních potřeb stárnoucích populací.

Mnoho zemí se snaží rozšířit pokrytí základních zdravotních služeb v době, kdy očekávání spotřebitelů v otázkách péče rostou a náklady na ni stoupají a většina rozpočtů buď stagnuje nebo se snižuje. V souvislosti s jedinečnými zdravotními problémy 21. století, dochází k oživení zájmu o T&CM.

Sledování zdravotních trendů je klíčovou funkcí Světové zdravotnické organizace (WHO). Je pro ni klíčové v podpoře zemí při vytváření politik a strategických plánů založených na důkazech. Tato zpráva hodnotí globální pokrok v oblasti T&CM za poslední dvě desetiletí a je založena na příspěvcích od 179 členských států WHO.


Zpráva jasně ukazuje, že stále více zemí uznává roli tradiční a komplementární (doplňkové) medicíny ve svých národních zdravotnických systémech.


Zpráva jasně ukazuje, že stále více zemí uznává roli T&CM ve svých národních zdravotnických systémech. Do roku 2018 například 98 členských států vytvořilo vnitrostátní politiky v oblasti T&CM, 109 států uvedlo v platnost vnitrostátní zákony nebo předpisy o T&CM a 124 států zavedlo regulace týkající se bylinné medicíny.

Země, které usilují o integraci toho nejlepšího z T&CM a konvenční medicíny, by se neměli dívat pouze na mnohé rozdíly mezi oběma systémy, ale také na oblasti, kde mohou oba systémy společně pomáhat řešit jedinečné zdravotní problémy 21. století. V ideálním světě by byla tradiční medicína možností nabízenou dobře fungujícím zdravotním systémem zaměřeným na lidi, který dobře vyvažuje léčebné služby s preventivní péčí.

WHO je na půl cesty v implementaci strategie WHO pro tradiční medicínu 2014–2023. Náš současný záměr je kladen na vývoj norem, standardů a technických dokumentů založených na spolehlivých informacích a datech, který budou podporovat členské státy při poskytování bezpečných, kvalifikovaných a účinných služeb T&CM a povedou jejich příslušnou integraci do zdravotnických systémů pro dosažení univerzálního zdravotního pokrytí a Cílů udržitelného rozvoje.

Jsem velmi rád, že mohu představit globální zprávu WHO o tradičním a doplňkovém lékařství 2019. Věřím, že tato zpráva poskytuje cenné informace tvůrcům politik, zdravotnickým pracovníkům a veřejnosti za využití potenciálního příspěvku T&CM ke zdraví a blahobytu.

Tedros Adhanom Ghebreyesus

Generální ředitel

Světová zdravotnická organizace (WHO)

Celá zpráva WHO zde


Čtěte také:
Zpráva zdůrazňuje, že tradiční a komplementární medicína je důležitý a často podceňovaný zdroj zdraví s mnoha způsoby užití, zvláště při prevenci a zvládání chronických onemocnění souvisejících s životním stylem a při pokrývání zdravotních potřeb stárnoucího obyvatelstva.


Proto zpráva dochází k závěru, že tradiční a komplementární medicína může významně přispět k cílům zajištění všeobecného zdraví tím, že bude zahrnuta do poskytování základních zdravotních služeb.

Pouze 11 evropských zemí vytvořilo do roku 2018 svou národní politiku pro tradiční a komplementární medicínu. Snad si ti, kdo v Evropě spoluvytváří politiku, tuto zprávu přečtou a uvědomí si ohromný potenciál homeopatie a jiných komplementárních medicín při zlepšování zdraví evropských občanů.

Zpráva WHO uvádí, že homeopatie je užívána ve 100 zemích světa, a poskytuje informace o využití homeopatie v konkrétních zemích na pěti kontinentech.

Zdroj: homeopatie.cz


Čtěte také: Prvky komplementární a alternativní medicíny v českém právu (prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.)Pokračování zprávy WHO

Níže nabízíme některé překlady výňatků ze zpráv WHO z roku 2019.

Tradiční a komplementární (doplňková) medicína (T&CM) může významně přispět k léčbě cílem všeobecného zdravotního pokrytí, začleněním do poskytování základních zdravotních služeb.

Zlepšení spravedlivého přístupu k bezpečným, kvalitním a efektivním službám T&CM může potenciálně vyhovět potřebám komunit a budovat udržitelnou a kulturně citlivou primární zdravotní péči.

Prohlášení Astany (Declaration of Astana), přijaté na globální konferenci o primární zdravotní péči v říjnu 2018 objasňuje, že úspěch primární zdravotní péče bude řízen za použití vědeckých i tradičních znalostí a rozšířením přístupu k rozsahu zdravotnických služeb, které zahrnují tradiční medicínu.


Celosvětově se oblast pro T&CM neustále zvětšuje. 88% členských států z celkových 170 potvrdilo, že používají tradiční a komplementární medicínu.


Celosvětově se oblast pro T&CM neustále zvětšuje. V souladu Lékařskou strategií WHO pro tradiční komplementární medicíny v letech 2002–2005 a strategií 2014–2023 a relevantními rezolucemi Světového zdravotnického shromáždění, přijaly členské státy v letech 2005 až 2018 konkrétní kroky na podporu bezpečnosti, kvality a účinnosti T&CM. Podnikli také kroky k odpovídající integraci T&CM do zdravotnických systémů (zejména zdravotnických služeb) vytvářením vnitrostátních politik, regulačních rámců a strategických plánů produktů, praktik a odborníků T&CM.

Na základě současných informací 88% členských států (z celkových 170) potvrdilo, že používají T&CM. Jedná se například o země, které se formálně vyvinuly politiky, zákony, předpisy, programy a kanceláře pro T&CM. Skutečný počet zemí (včetně těch, které nepotvrdily nebo se nezúčastnily výzkumu), které používají T&CM bude pravděpodobně ještě vyšší.

Několik klíčových zjištění WHO

V roce 2018 se kromě národních politik a předpisů o T&CM také rozvíjela infrastruktura pro správu T&CM na vnitrostátní úrovni. Například 107 členských států již vytvořilo vnitrostátní kancelář pro TM a 75 členských států mělo vytvořený národní výzkumný ústav.

Celkem 34 členských států v šesti regionech WHO zahrnulo tradiční nebo bylinné léčivé přípravky do svých národních seznamů základních léčivých přípravků (NEML) a v mnoha členských státech, jako je například Ghana, byl zřízen samostatný seznam základních bylinných léčiv.


Evropský region stále výrazně zaostává za globálním průměrem.


V evropském regionu sledovaném WHO, došlo k výraznému nárůstu počtu členských států, které zavedly registrační systém a regulaci rostlinných léčivých přípravků. 45 z 53 členských států podalo zprávu o zavedení obou dvou.

Nicméně evropský region stále výrazně zaostává za globálním průměrem v oblasti rozvoje vnitrostátní politiky, kanceláří, programů a výzkumných ústavů pro T&CM.

Členské státy byly WHO rovněž dotázány na hlavní obtíže, kterým čelí regulační otázky související s praxí T&CM. 99 ze 133 členských států uvedlo jako hlavní výzvu nedostatek výzkumných dat. Následovala nedostatečná finanční podpora výzkumu T&CM, nedostatek mechanismů pro sledování bezpečnosti postupů T&CM a nedostatek vzdělávání a odborné přípravy pro poskytovatele T&CM (mimo jiné výzvy).

WHO je i nadále odhodlána podporovat členské státy v rozvoji proaktivní politiky a provádění akčních plánů, které posílí roli, kterou T&CM hraje při udržování zdravé populace.

Celá zpráva WHO zde


Autor článku: UPTČM 


Výše uvedená mapa ukazuje 179 zemí, které k této zprávě přispěly. (who.int)